Privacy beleid therapeuten

Elke therapeut zal tijdens uw behandelproces in aanraking komen met vertrouwelijke informatie. Deze informatie wordt uiterst zorgvuldig behandeld en vastgelegd in ons computersysteem. Dit gebeurd volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en via onze verslagleggingsrichtlijnen van onze beroepsgroepen. Tevens is er sprake van beroepsgeheim bij al onze therapeuten

Het privacy reglement van het KNGF kunt u vinden in de wachtkamer.       

Privacy beleid administratief

Fysio- en oefentherapie Den Papendiek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- en oefentherapie Den Papendiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio- en oefentherapie Den Papendiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Fysio- en Oefentherapie den Papendiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysio- en oefentherapie Den Papendiek gebruikt voor:

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie tijdens de behandelperiode;
– Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek;
– Contact met medisch professional;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Fysio- en/of oefentherapeutische behandeltraject;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio- en oefentherapie Den Papendiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, BSN nummer, identificatie en nummer, huisarts, geboortedatum, medische gegevens.

De persoonsgegevens worden door Fysio- en oefentherapie Den Papendiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio- en oefentherapie Den Papendiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
– Verzorgen van de financiële administratie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst
– Verzorgen van loonstrookspecificatie

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Fysio- en oefentherapie Den Papendiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, salarisgegevens, kopie ID, BSN-nummer, bankgegevens, BIG registratienummer, AGB code, KNGF lidmaatschapsnummer.

De persoonsgegevens worden door Fysio- en oefentherapie Den Papendiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

– Gedurende de periode dat medewerker een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie gedurende een periode voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van het klanttevredenheidsonderzoek
- Het verzorgen van terugkoppeling naar uw huisarts en/of specialist middels zorgmail

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke/mondelinge toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Bewaartermijn

Fysio- en oefentherapie Den Papendiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De bewaartermijn voor medische gegevens is 15 jaar, conform de regelgeving.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Fysio- en oefentherapie Den Papendiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Recht op vergetelheid geldt niet voor medische gegevens.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Zorgsector. Onze praktijk heeft een klachtenregeling getroffen en is lid van de klachtencommissie van het KNGF.

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Voor andere vragen of klachten kunt u terecht bij uw behandelend fysiotherapeut of bij één van de praktijkeigenaren. In de wachtkamer kunt u de folder "Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut" vinden.